TrueYou : SIAM COSMOS SERVICES


SIAM COSMOS SERVICES

นายหน้าประกันภัยตรงและต่อ และนายหน้าประกันชีวิต ให้คำปรึกษากับลูกค้าด้านการประกันชีวิต และประกันภัย มานานกว่า 25 ปี

ลูกค้าทรู รับฟรีประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท นาน 6 เดือน

ลูกค้าทรู รับฟรีประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ คุ้มครองค่าผ่าตัด ทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท นาน 6 เดือน
นำรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ กรอกเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ที่ https://trueyoupetcare.com/free/

ความคุ้มครองค่าผ่าตัด และจำนวนเงินเอาประกันภัย
1) ค่าผ่าตัดเนื่องจากอุบัติเหตุ 30% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง**
2) ค่าผ่าตัดเนื่องจากการเจ็บป่วย 30% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง**
วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อกรมธรรม์ (6 เดือน) 10,000 บาท
**บริษัทประกันภัยฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ครั้งละ 30% ของค่ารักษาพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น ค่าผ่าตัด 10,000 บาท บริษัทประกันภัยฯ ชดเชยให้ลูกค้า 3,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. สุนัขและแมว ที่ถูกเลี้ยงดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน โดยอายุของสัตว์ที่เอาประกันภัย ณ ตอนทำสัญญาประกันภัย ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือพิการ หรือการเจ็บป่วยใด
3. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรค และกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
4. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
5. สัตว์เลี้ยงต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ
1. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
2. ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด โทร: 02-257-4168 จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.00 น.

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- จำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 62 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/62