ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์

พ่อค้าแม่ค้าทรูฯ ลดต้นทุน…ลูกค้าได้ทรูพอยท์ง่ายๆ แค่ชวนลูกค้าไม่รับพลาสติกรางวัล

2 TruePoint

เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม (เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น)

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เข้าแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. สแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้า
3. เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดปิดด้านบนขวาเพื่อกลับหน้าแรก
4. คลิกที่แบนเนอร์ไม่รับพลาสติกรับ 2 ทรูพอยท์ แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าอีกครั้งเพื่อรับ 2 ทรูพอยท์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เริ่มวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” ต้องเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทรูมันนี่ วอลเล็ทและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” จะได้รับ 2 ทรูพอยท์เพิ่ม เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go หลังจากชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/แก้ว/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม ฯลฯ ถ้าสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท จะไม่ได้รับรางวัล คือ ทรูพอยท์
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องสแกนได้รับทรูพอยท์ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากชำระค่าสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รับทรูพอยท์ได้ จำนวน 1 ครั้ง ต่อร้านค้า ต่อวัน, ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อวัน, 1 สิทธิ์ ที่ผู้เข้าร่วมรายการที่ทำรายการสำเร็จจะได้รับ เท่ากับ 2 ทรูพอยท์ โดยผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับทรูพอยท์ ส่งเข้าที่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท, สูงสุด 10 ทรูพอยท์ ต่อวัน และสูงสุด 740 ทรูพอยท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมกับแคมเปญอื่น เช่น ทรูพอยท์ที่ได้จากการชำระ 25 บาท = 1 พอยท์ เป็นต้น
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ทรูพอยท์ใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 7. สิทธิ์ในการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 8. ร้านค้าที่ร่วมรายการต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go
 9. จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อร้านค้า ต่อวัน
 10. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. ทรูพอยท์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, จำนวนทรูพอยท์ และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล คือ ทรูพอยท์ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ (ข) ยกเลิกการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำทรูพอยท์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับทรูพอยท์ดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนทรูพอยท์ดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

พิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

ไม่รับพลาสติก สแกนรับทรูพอยท์
ไม่รับพลาสติก สแกนรับทรูพอยท์

รับ 2 ทรูพอยท์ เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า โดยไม่รับถุง/ ช้อม/ ส้อม/ หลอด/ ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/ โฟม ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet สูงสุด 50 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท/ครั้ง)

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant "รับชำระสินค้าด้วย Qr Code 30 บาทขึ้นไป/ รายการครบ 10 ครั้ง

สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร
สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน QR Code 30 บาทขึ้นไป/รายการ ครบ 50 ครั้ง/เดือน

สแกนแหลก แจกกระจาย
สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้าตั้งป้าย QR Code กันต่อ ชวนลูกค้าสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์