ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์

พ่อค้าแม่ค้าทรูฯ ลดต้นทุน…ลูกค้าได้ทรูพอยท์ง่ายๆ แค่ชวนลูกค้าไม่รับพลาสติกรางวัล

2 TruePoint

เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม (เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น)

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เข้าแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. สแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้า
3. เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดปิดด้านบนขวาเพื่อกลับหน้าแรก
4. คลิกที่แบนเนอร์ไม่รับพลาสติกรับ 2 ทรูพอยท์ แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าอีกครั้งเพื่อรับ 2 ทรูพอยท์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เริ่มวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” ต้องเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทรูมันนี่ วอลเล็ทและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” จะได้รับ 2 ทรูพอยท์เพิ่ม เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go หลังจากชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/แก้ว/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม ฯลฯ ถ้าสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท จะไม่ได้รับรางวัล คือ ทรูพอยท์
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องสแกนได้รับทรูพอยท์ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากชำระค่าสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รับทรูพอยท์ได้ จำนวน 1 ครั้ง ต่อร้านค้า ต่อวัน, ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อวัน, 1 สิทธิ์ ที่ผู้เข้าร่วมรายการที่ทำรายการสำเร็จจะได้รับ เท่ากับ 2 ทรูพอยท์ โดยผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับทรูพอยท์ ส่งเข้าที่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท, สูงสุด 10 ทรูพอยท์ ต่อวัน และสูงสุด 740 ทรูพอยท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมกับแคมเปญอื่น เช่น ทรูพอยท์ที่ได้จากการชำระ 25 บาท = 1 พอยท์ เป็นต้น
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ทรูพอยท์ใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 7. สิทธิ์ในการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 8. ร้านค้าที่ร่วมรายการต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go
 9. จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อร้านค้า ต่อวัน
 10. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. ทรูพอยท์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, จำนวนทรูพอยท์ และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล คือ ทรูพอยท์ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ (ข) ยกเลิกการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำทรูพอยท์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับทรูพอยท์ดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนทรูพอยท์ดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

พิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet สูงสุด 50 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท/ครั้ง)

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant "รับชำระสินค้าด้วย Qr Code 30 บาทขึ้นไป/ รายการครบ 10 ครั้ง

สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร
สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน QR Code 30 บาทขึ้นไป/รายการ ครบ 50 ครั้ง/เดือน

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์