ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน

ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับคัดเลือก เมื่อรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

รายการสิทธิพิเศษ ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟรายการส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 1:

สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยเมื่อร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มีการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน คิวอาร์ โค้ดมูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปต่อรายการ ครบจำนวนครั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัล คือ ทรูพอยท์และประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท จากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มเลิฟ 3: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 150 ครั้งขึ้นไป/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 ได้รับทรูพอยท์จำนวน 700 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 2. กลุ่มเลิฟ 2: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 50-149 ครั้ง/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 ได้รับฟรีทรูพอยท์จำนวน 400 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 3. กลุ่มเลิฟ 1: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 10-49 ครั้ง/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 200 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท


รายการส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 2:

สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับคัดเลือกเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยเมื่อร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ดมูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปต่อรายการ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลคือ ทรูพอยท์และประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท จากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มเลิฟ 3: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 150 ครั้งขึ้นไป/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 700 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 2. กลุ่มเลิฟ 2: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 50-149 ครั้ง/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 400 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 3. กลุ่มเลิฟ 1: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 10-49 ครั้ง/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 200 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท


ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย

 1. ช่วงที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 มกราคม 2563
 2. ช่วงที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ร้านค้าทรูเลิฟเลย” การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข โดยรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติ และคัดเลือกเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
 2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย และของรางวัล
  รายการส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 1: เก็บและดูข้อมูลรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จำนวน 30 บาทขึ้นไปต่อรายการ (จากลูกค้ามากกว่า 2 คน หรือ 2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยทรูพอยท์ บริษัทจะมอบเข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้นเกิดเหตุขัดข้องหรือสุดวิสัย และเจ้าของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ได้รางวัลปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท จากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยระยะเวลาการเอาประกันภัย เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดที่ระบุรายละเอียด ในข้อ 5
  1. กลุ่มเลิฟ 3: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 150 ครั้งขึ้นไป/เดือน ติดต่อกันเป็น ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 ได้รับทรูพอยท์จำนวน 700 ทรูพอยท์ และ ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
  2. กลุ่มเลิฟ 2: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 50-149 ครั้ง/เดือน ติดต่อกันเป็น ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 ได้รับฟรีทรูพอยท์จำนวน 400 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
  3. กลุ่มเลิฟ 1: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 10-49 ครั้ง/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 200 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

  รายการส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 2: เก็บและดูข้อมูลรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จำนวน 30 บาทขึ้นไปต่อรายการ (จากลูกค้ามากกว่า 2 คน หรือ 2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (3 เดือน) โดยทรูพอยท์ บริษัทจะมอบเข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเจ้าของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รางวัล ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท จากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยระยะเวลาการเอาประกันภัย เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดที่ระบุรายละเอียด ในข้อ 5
  1. กลุ่มเลิฟ 3: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 150 ครั้งขึ้นไป/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 700 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
  2. กลุ่มเลิฟ 2: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 50-149 ครั้ง/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 400 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
  3. กลุ่มเลิฟ 1: ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจำนวน 10-49 ครั้ง/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รับทรูพอยท์จำนวน 200 ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 3. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่มีการดำเนินการดังนี้
  1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่บริษัทอนุมัติ และได้รับคัดเลือกเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  2. สถานะของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รวมถึงสถานะของบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ต้องได้รับอนุมัติ และไม่ถูกระงับ และ/หรืออายัดจากบริษัท
  3. รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้น ต่อรายการ ไม่รวมการรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเครื่อง EDC
  4. รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า 2 บัตรประจำตัวประชาชนขึ้นไป
  5. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ และภายหลังมีการทำการยกเลิกการรับชำระดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทมีสิทธิไม่นับเป็นจำนวนสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้และ/ หรือยกเลิกการให้รางวัล
  6. จำกัด 1 สิทธิได้รับรางวัล ต่อ หนึ่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หากร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์มี ทรูมันนี่ วอลเล็ท มากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะมอบรางวัลให้กับบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์นั้นๆ ทีมีการรับชำระค่าสินค้า และ/บริการ ที่ได้รับกลุ่มและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด
 4. ทรูพอยท์จะเข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ภายในวันที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
  (รายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 1 : ทรูพอยท์จะเข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้าที่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 2 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือสุดวิสัย
  1. บัญชีทรูไอดีของร้านค้าต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น
  2. จำกัด 1 บัญชีทรูไอดีของร้านค้า ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  3. ของรางวัลที่เป็นทรูพอยท์ บริษัทจะมอบให้เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ลงทะเบียนร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น ซึ่งทรูพอยท์จะมีอายุ 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรูพอยท์นั้นๆ
  4. สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช่เครือข่าย ทรูมูฟ เอช ทรูพอยท์ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะยังไม่เข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า จนกว่าร้านค้าจะเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น ซึ่งทรูพอยท์จะมีอายุ 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรูพอยท์นั้นๆ โดยหากร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ไม่ดำเนินการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ภายในกำหนดระยะเวลาของอายุทรูพอยท์แล้วถือว่าร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สละสิทธิในการรับทรูพอยท์
 5. รายละเอียดของประกันอุบัติเหตุจาก บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  1. ข้อตกลงความคุ้มครอง
   1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จำนวนเงินผลประโยชน์ 200,000 บาท
   2. การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินผลประโยชน์ 50,000 บาท
  2. ระยะเวลาการเอาประกันภัยของรายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 1 คือ เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. (3 เดือน)
  3. ระยะเวลาการเอาประกันภัยของรายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 2 คือ เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. (3 เดือน)
 6. เพื่อรับความคุ้มครอง ตามที่ระบุในข้อ 5. คุณสมบัติของเจ้าของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจาก บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
  1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่บริษัทอนุมัติและคัดเลือกให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  2. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่สแกนรับชำระจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 3
  3. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง
  4. จำกัด 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  5. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะได้รับ SMS ส่งเข้าที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอชที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น โดย SMS จะมีข้อความแจ้งสิทธิประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุ ที่ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้รับความคุ้มครอง พร้อมกับลิ๊งค์ (Link) ที่ให้ทางร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ คลิกเพื่อไปกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับผลประโยชน์ เลือกกรมธรรม์แบบส่งทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ และความยินยอมรับการเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัท
  6. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์จะต้องลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำรายการจนสำเร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของรายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 1 และระหว่างวันที่ 1-20 มิถุนายน 2563 ของรายการส่งเสริมการขายช่วงที่ 2 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์สละสิทธิ
 7. สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ลงทะเบียนขอให้จัดส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมล์ กรมธรรม์จะส่งให้ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ตามข้อมูลที่ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้ไว้ ภายใน 2 วันทำการหลังจากเริ่มความคุ้มครอง หากร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ลงทะเบียนขอให้จัดส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรมธรรม์จะส่งให้ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ตามข้อมูลที่ร้านค้าให้ไว้ ภายใน 15 วันทำการหลังจากเริ่มความคุ้มครอง ยกเว้นจะเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้อง โดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดส่งกรมธรรม์ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
 8. หากมีกรณีที่ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ปฏิบัติไม่ครบเงื่อนไข เช่น ไม่ลงทะเบียน และไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเจ้าของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์มีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อยกเว้นของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. และข้อ 10.จะถือว่าร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ไม่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว
 9. คุณสมบัติยกเว้นที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
  1. อายุไม่อยู่ในเกณฑ์การรับประกันภัย
  2. รายชื่ออยู่ในแบลคลิสต์ (Black List) บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  3. เคยทำการลงทะเบียนรับความคุ้มครองแล้ว
  4. วงเงินเอาประกันภัยของเกินความคุ้มครองของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  5. หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่ไม่รวมในความคุ้มครอง กรุณาติดต่อ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1758
 10. หากเจ้าของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ได้ทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ความคุ้มครองสูงสุดของทุกกรมธรรม์รวมกับกรมธรรม์ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ มูลค่าความคุ้มครองสูงสุด ต้องไม่เกินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 11. กรณีที่ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มีพฤติกรรมการรับสแกนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ของกลุ่ม Love 3, Love 2 และ Love 1 ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกปรับกลุ่ม และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. กรณีร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ถูกปรับกลุ่มขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้มากขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มที่สูงขึ้น และภายในระยะเวลาที่กำหนดของรายการส่งเสริมการขายแต่ละช่วง
  2. กรณีร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ถูกปรับกลุ่มลงหนึ่งขั้น และได้รับสิทธิประโยชน์น้อยลง : ตกจากกลุ่ม Love 3 เป็น Love 2, ตกจากกลุ่ม Love 2 เป็น Love 1 หรือ ตกจากกลุ่ม Love 1 ลงไปเลย จะเกิดขึ้นเมื่อร้านค้านั้นๆ มีพฤติกรรมการรับสแกนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ตรงเกณฑ์ของกลุ่มนั้นๆ เป็นเวลา 1 – 2 เดือน จากช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 3 เดือน โดยจำนวนรับสแกนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการของเดือนที่ไม่ถึงเกณฑ์ของกลุ่มนั้นๆ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
  3. กรณีร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ถูกปรับตกไม่อยู่ในกลุ่ม Love 3, Love 2, หรือ Love 1 และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้เลย จะเกิดขึ้นเมื่อร้านค้านั้นๆ มีพฤติกรรมการรับสแกนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ตรงเกณฑ์ของกลุ่มนั้นๆ เป็นเวลา 1 – 2 เดือน จากช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 3 เดือน โดยจำนวนรับสแกนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการของเดือนที่ไม่ถึงเกณฑ์ของกลุ่มนั้นๆ จะต้องน้อยกว่า 5 ครั้ง
 12. รางวัลทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 13. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, จำนวนทรูพอยท์, ประกันอุบัติเหตุ และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล คือ ทรูพอยท์ และ ประกันอุบัติเหตุ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
  1. (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ
  2. (ข) มีรายการยกเลิกการ ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ
  3. (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ
  4. (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ
  5. (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
  หากบริษัทตรวจพบ หรือสงสัย บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิรับทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และบัญชี ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 15. สิทธิในการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากข้อมูลพฤติกรรม การชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยรายการชำระเพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และสถานะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 16. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ทรูพอยท์ และประกันอุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 17. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โทร.1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant
เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant

ร้านค้าลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์ เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1มีค.-31ธค.63

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

ไม่รับพลาสติก สแกนรับทรูพอยท์
ไม่รับพลาสติก สแกนรับทรูพอยท์

รับ 2 ทรูพอยท์ เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า โดยไม่รับถุง/ ช้อม/ ส้อม/ หลอด/ ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/ โฟม ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet สูงสุด 50 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท/ครั้ง)

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant "รับชำระสินค้าด้วย Qr Code 30 บาทขึ้นไป/ รายการครบ 10 ครั้ง

สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร
สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน QR Code 30 บาทขึ้นไป/รายการ ครบ 50 ครั้ง/เดือน

สแกนแหลก แจกกระจาย
สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้าตั้งป้าย QR Code กันต่อ ชวนลูกค้าสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์