ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เตรียมรับลูกค้าเพิ่ม เพราะลูกค้าสามารถใช้ทรูพอยท์แลกรับคูปองเงินสด 30, 15 และ 9 บาท มาจ่ายที่ร้านคุณวิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ แค่ล็อกอินเข้าแอป True Smart Merchant กดที่เมนูแลกรับสิทธิ์ ก็สามารถรับค่าส่วนลดที่มอบให้ลูกค้า เข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า

กดแลกรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ผ่านรหัส
เลือกมูลค่าตามที่ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ช่วยจ่ายและสแกนคิวอาร์โค้ด
ทำรายการสำเร็จได้รับการแจ้งเตือนเงินเข้าจากทรูมันนี่ วอลเล็ทระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 กรกฎาคม 2563 – 14 พฤศจิกายน 2563รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย True Smart Merchant มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) สิทธิประโยชน์ หรือ รายการส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับร้านค้า True Smart Merchant ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯให้เป็นร้านค้าในโครงการ2) สิทธิประโยชน์ หรือ รายการส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นโดย เจ้าของกิจการร้านค้า ที่มีความประสงค์จะเพิ่มยอดขาย ผ่านช่องทางการตลาดของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดนั้น เจ้าของกิจการร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของตนเอง ผ่านช่องทาง หรือ แพลตฟอร์มของบริษัทฯ

ส่วนที่ 1 : สิทธิประโยชน์ หรือ รายการส่งเสริมกาขายที่จัดขึ้นโดย บริษัทฯ

 1. 1.1 คูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” หมายถึง คูปองเงินสดในรูปแบบ SMS หรือ QR Code ที่ลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกผ่านช่องทางการกด USSD หรือแลกรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือ รูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯฯ กำหนดเท่านั้น
 2. 1.2 ระยะเวลา เริ่มต้น และ สิ้นสุด ของรายการส่งเสริมการขายคูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” เป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด โดยเบื้องต้นบริษัทฯ ได้กำหนดมูลค่า “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” รายละเอียดดังนี้
  (1.2.1) ลูกค้าทรูใช้ 100 ทรูพอยท์ (TruePoint) แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 30 บาท
  (1.2.2) ลูกค้าทรูใช้ 50 ทรูพอยท์ (TruePoint) แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 15 บาท
  (1.2.3) ลูกค้าทรูใช้ 30 ทรูพอยท์ (TruePoint) แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 9 บาท
 3. 1.3 ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย คูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” ได้แก่ (1.3.1) ร้านค้าที่ลงทะเบียนผ่านตัวแทนขายประจำพื้นที่ของบริษัทฯ หรือผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (1.3.2) ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย QR Code และเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ ในการมอบสิทธิพิเศษ (Privilege) ให้แก่ลูกค้า ซึ่งร้านค้าได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. 1.4 สิทธิแลกรับคูปองเงินสดมีจำนวนจำกัด โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกรับคูปองเงินสดดังกล่าวได้ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ร้านค้าจะได้รับสัญลักษณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯให้เป็นร้านค้าในโครงการ และร้านค้าต้องแสดงสัญลักษณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ลูกค้าทราบ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนจะใช้คูปองเงินสดกับร้านค้า
 5. 1.5 ขั้นตอนการรับชำระเงินด้วยคูปองเงินสดจากลูกค้า ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น กรณีที่ร้านค้ารับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ร้านค้าจะต้องทำการกรอกรหัส หรือสแกนQR Code คูปองเงินสดของลูกค้าทุกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินคืนจากบริษัทฯ หากร้านค้ารับคูปองเงินสดในรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย, กระดาษ เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการรับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ได้
 6. 1.6 มูลค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าคูปองเงินสดเท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากร้านค้ารับคูปองเงินสดที่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าและบริการ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในการทอนเงินให้ลูกค้าโดยตรงเองทุกกรณี
 7. 1.7 จำกัดสิทธิรับคูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” โดยมีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อร้านค้า ต่อเดือน
 8. 1.8 การรับเงินคืนจากบริษัทฯกรณีที่ร้านค้ารับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ซึ่งร้านค้ารับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าด้วย QR Code โดยการสแกน QR Code คูปองเงินสดจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าคูปองเงินสดที่รับชำระเข้าบัญชี ทรูมันนี วอลเล็ททันที
 9. 1.9 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบ พบว่าร้านค้าไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวของร้านค้าได้ทันทีหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
 10. 1.10 บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อาทิ ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, จำนวนทรูพอยท์, มูลค่าคูปองเงินสด โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า และรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และหากมีกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯฯ เป็นที่ยุติสิ้นสุด
 11. 1.11 การได้รับเงินคืนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้า จากการที่ลูกค้าใช้คูปองเงินสดเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้น และบริษัทฯมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากรายการส่งเสริมการขาย มีลักษณะดังต่อไปนี้
  (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง
  (ข) มีรายการยกเลิกการ ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel)
  (ค) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้
  (ง) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
  บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิรับเงินคืนเข้าทรู มันนี่ วอลเล็ทดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าทรู มันนี่ วอลเล็ทดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และบัญชี ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 12. 1.12 บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกร้านค้าเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ตลอดจนการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ส่วนที่ 2 : สิทธิประโยชน์ หรือ รายการส่งเสริมการขายที่จัดขึ้น โดยเจ้าของกิจการร้านค้า ที่มีความประสงค์จะเพิ่มยอดขาย ผ่านช่องทางการตลาดของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดนั้น เจ้าของกิจการร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของตนเอง ผ่านช่องทาง หรือ แพลตฟอร์มของบริษัทฯ

 1. 2.1 ร้านค้าตกลงให้การสนับสนุนและยอมรับสิทธิพิเศษตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 2. 2.2 ร้านค้ารับรองว่าตนมีสิทธิเข้าทำข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึง การปฏิบัติและดำเนินการใดๆ ตามขอบเขตที่บริษัทฯได้กำหนด โดยชอบด้วยกฎหมายหากมีบุคคลใดกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ
 3. 2.3 ในการจัดทำเอกสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะอ้างถึงชื่อหรือชื่อทางการค้าของคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือใช้เครื่องหมาย ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการบริการ และ/หรือสัญลักษณ์ (Logo) ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งที่จดทะเบียนแล้ว และไม่จดทะเบียน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ฝ่ายที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนการดำเนินการตามข้อนี้ ทั้งนี้ หากร้านค้าได้นำส่งชื่อเครื่องหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ (Logo) ตามความในข้อนี้มายังบริษัทฯ เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในโครงการ ให้ถือว่าร้านค้าได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ร้านค้าได้นำเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการบริการ และ/หรือสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้ในการโฆษณา ร้านค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการโฆษณาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า หากปรากฏว่าร้านค้าทำการโฆษณาที่ฝ่าฝืนข้อความข้างต้น ร้านค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
 4. 2.4 บริษัทฯฯ ตกลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ณ สาขาที่ร่วมรายการ และพื้นที่อื่นๆ ภายในสาขาที่ร่วมรายการตามความเหมาะสม ตามสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และรับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต ภายใต้รูปแบบที่บริษัทฯ เห็นชอบ โดยร้านค้าจะดูแลและควบคุมให้มีการจัดวางสื่อประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงและเห็นชอบร่วมกัน ณ สาขาที่ร่วมรายการของร้านค้า ตลอดอายุการเข้าร่วมโครงการ และหากมีการชำรุดร้านค้าจะแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเพื่อทำการผลิตเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องดูแลและควบคุมให้พนักงานขายของร้านค้าให้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการที่ทำร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง ในกรณีสปอตโฆษณาหรือสื่อใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ส่งมอบ สปอตหรือสื่อนั้นๆ ตกลงรับรองต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับสปอตหรือสื่อดังกล่าวว่า ตนเป็นเจ้าของและ/หรือมีสิทธิอย่างสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายในสปอตหรือสื่อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ ลิขสิทธิ สิทธิในดนตรีกรรม รวมถึงในเพลงและดนตรีประกอบ สิ่งบันทึกภาพและเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธิของนักแสดง สิทธิในภาพลักษณ์ ธรรมสิทธิ หรือสิทธิข้างเคียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดทั้งปวงในสปอตหรือสื่อนั้นๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับสปอตหรือสื่อดังกล่าว รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ หรือบุคคลใดๆ ที่ออกอากาศหรือเผยแพร่สปอตหรือสื่อนั้นๆ มีสิทธิแพร่ภาพออกอากาศ และดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายที่ส่งมอบสปอตหรือสื่อนั้นๆ รวมทั้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น หากมีกรณีบุคคลภายนอกฟ้องร้องหรือเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายที่รับมอบสปอตหรือสื่อนั้นๆ ต้องรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากสปอตหรือสื่อนั้นๆ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ คู่สัญญาฝ่ายที่ส่งมอบสปอตหรือสื่อนั้นๆ ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว
 5. 2.5 ร้านค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยน หรือขยายจำนวนสิทธิหรือระยะเวลาการรับสิทธิ หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยตกลงและเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. 2.6 ในกรณีที่ร้านค้ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษกับบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกับโครงการนี้ ร้านค้าตกลงและรับรองว่าสิทธิพิเศษดังกล่าวไม่ดีกว่าสิทธิพิเศษที่ตกลงกับบริษัทฯตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. 2.7 ร้านค้ารับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯมีสิทธิในการยกเลิกผลประโยชน์ใดๆที่อาจได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และร้านค้ารับรองว่าจักให้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ พร้อมกับต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการกระทำไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ร้านค้าไม่ให้การสนับสนุนหรือยอมรับตามสิทธิพิเศษ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของร้านค้าได้ทันที
 8. 2.8 บริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการเท่านั้น ร้านค้าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการ (แล้วแต่กรณี) และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือให้บริการ (แล้วแต่กรณี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น
 9. 2.9 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นตามรายการส่งเสริมการขายนี้ของตนเอง (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายกำหนด
 10. 2.10 สิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 11. 2.11 การรักษาความลับ: ร้านค้าจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับระบบ ข้อมูลทางเทคนิค สำเนาทั้งหมดของโครงการ งานออกแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบ เอกสารรวมถึงข้อมูล โปรแกรมโค้ด หน้าจอ แผ่นดิสก์เก็ต ซีดีรอม วัสดุที่ใช้เก็บข้อมูล หรือเอกสารใดๆ อันเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้ ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลทางการค้า โดย“ความลับทางการค้า”หมายถึง ข้อมูลทางการค้าซึ่งยังไม่รู้กันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่คน ซึ่งโดยปกติแล้วจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ส่วน “ข้อมูลทางการค้า” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความนั้น จะผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยร้านค้าตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับแก่บุคคลใดเว้นเสียแต่พนักงานของร้านค้าเองที่จำต้องรู้ข้อมูลลับเพื่อการทำงานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ ร้านค้า จะต้องดำเนินการให้พนักงานรักษาความลับโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขและระยะเวลารักษาความลับเช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  ข้อตกลงเรื่องรักษาความลับให้มีผลนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ และมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ หรือร้านค้าหรือบริษัทฯฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติการรักษาข้อมูลความลับดังกล่าว หรือข้อมูลความลับได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้เนต True Gigatex Fiber ฟรี นาน 12 เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

เปิดปั๊บ รับโชค
เปิดปั๊บ รับโชค

ร้านค้าทรูฯ ลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์เพิ่มโอกาสลุ้นทองและรางวัลอื่นๆ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64