Lucky Bag ถุงรับโชค

เปย์ปุ๊บ เปิดถุงปั๊บ ลุ้นรับได้มากกว่าทันที เริ่ม 5 บาท
พิเศษยิ่งกว่า ลุ้น 50 บาท ทุกๆลำดับที่ 20* สูงสุด 1 หมื่นบาททุกวัน
เมื่อชำระสินค้า 30 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เริ่ม 27 พ.ค.- 30 ส.ค.62 สูงสุด 10 สิทธิ์/เดือน

เปิด Lucky bag

ร้านค้าก็ได้เพิ่ม
เมื่อลูกค้าชำระสินค้า 30 บาทขึ้นไปที่ร้านค้าคุณ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทและเปิดถุง Lucky Bag รับสิทธิ์รับเงินจำนวนเท่ากับลูกค้าที่เปิดถุง ลูกค้าได้เท่าไหร่ คุณได้เท่านั้น

Lucky Bag ถุงรับโชค

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท
 2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาท ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท 1 (หนึ่ง) ครั้ง จะได้รับสิทธิ์สแกน QR Code เพื่อเปิด Lucky Bag หรือสิทธิ์ในการกดเปิด Lucky Bag จำนวน 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ทันที โดยสิทธิ์สแกน QR Code และสิทธิ์ในการกดเปิด Lucky Bag ที่ได้รับ มีอายุเพียง 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ในเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ดูลำดับการเรียงของรางวัลจากการเปิด Lucky Bag รวมมูลค่าทั้งหมด 50 ล้านบาท

คลิกที่นี่


เงื่อนไขการรับทรูพอยท์สำหรับลูกค้า

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Lucky Bag ถุงรับโชค สแกนรับเงินทุกถุงสูงสุด 10,000 บาท” ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น. (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) และบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“ทรูยู”)  เรียกรวมกันว่า “บริษัท
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถรับสิทธิ์เปิด Lucky Bag ได้ที่ร้านค้าทุกร้านที่รับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ยกเว้น 7-Eleven และ ร้านค้า True Point & Pay ที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนกับทางบริษัท (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”)
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเปิด Lucky Bag ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 10 (สิบ) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนสามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทเท่านั้น)
 6. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเปิด Lucky Bag ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จำนวน 1 (หนึ่ง) ถุง ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน
 7. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่ได้รับสิทธิ์เปิดถุง Lucky Bag จากร้านค้านั้นๆ
 8. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกร้านค้าที่ร่วมรายการและยกเลิกร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 13. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 14. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 15. กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 16. สิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 17. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น การได้รับสิทธ์ในการเปิดถุง Lucky Bag มาโดยมิชอบ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240


เงื่อนไขการรับทรูพอยท์สำหรับร้านค้า

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าได้เท่าไหร่ คุณได้เท่านั้น กับ Lucky Bag สแกนรับโชคทุกถุงสูงสุด 10,000 บ.” ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น. (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) และบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดียแพลตฟอร์ม จำกัด (“ทรูยู”)  เรียกรวมกันว่า “บริษัท
 3. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ True Point & Pay และเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากการที่ลูกค้าเปิดถุง Lucky Bag 100 (หนึ่งร้อย) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยการเติมเงินเข้าทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที หลังจากลูกค้าทำการเปิดถุง Lucky Bag เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 6. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและยกเลิกร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 11. ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและ/หรือบริการและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ลูกค้ามีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ลูกค้ามีการกระทำดังกล่าวได้
 14. สิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยวิธีการแสกนจ่ายที่ QR True Point & Pay ของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทเพื่อส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลให้กับลูกค้าเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่วยสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 15. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น การได้รับสิทธ์ในการเปิดถุง Lucky Bag มาโดยมิชอบหรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240 ต่อ 5

พิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

Scan more get more
สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้าลุ้นทุกสัปดาห์ แค่ตั้งป้าย เมื่อรับชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30 บาท (ขึ้นไป/รายการ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทันที

QR Code Hunt
QR Code Hunt ยิ่งยิง...ยิ่งได้

ใช้ทรูมันนี่ สแกนป้ายคิวอาร์โค้ดร้านค้าได้ทรูพอยท์ฟรี! เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช

TruePoint Happy Weekend
วันหยุด...ทรูพอยท์เยอะ

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สแกนจ่ายทุก 25 บาทที่ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับเต็มๆ..เยอะสุดในรอบปี เดือน 12 รับทรูพอยท์ 12 เท่า

รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนีวอลเล็ท
ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แลกรับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท ที่ แม็คโคร

รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนีวอลเล็ท
Lucky bag รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนีวอลเล็ท

เมื่อร้านค้ามียอดรับชำระ หรือ ลูกค้าจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
รับทันที ส่วนลด 15 บาท!!!

เพียงใช้ 100 ทรูพอยท์ รับคูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” มูลค่า 15 บาท ใช้ได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” กว่า 1,000 ร้านค้า

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์